ALGEMENE GARANTIE VOORWAARDEN

DUUR VAN DE GARANTIE

EZA (oF LAVI) garandeert EZA 130, 260, 280 voor een periode van 24 maanden, met de mogelijkheid deze garantie uit te breiden naar 60 maanden. Deze gelimiteerde garantie gaat in op de facturatie datum en na aanmelding bij LAVI, ten laatste 10 dagen na facturatie (zie garantiebewijs).

GARANTIE : TOEPASSING

Deze garantie is enkel geldig voor particulieren en kan niet toegepast worden bij industrieel of oneigenlijk gebruik van het apparaat. Deze gelimiteerde garantie geldend bij : Defecten of productiefouten veroorzaakt in onze werkplaats die een normaal gebruik van het apparaat verhinderen. Abnormale slijtage bij normale montage, stockage en gebruik condities.

GARANTIE : UITSLUITING

Zijn uitgesloten van garantie : vroegtijdige sleet, defecten of slecht functioneren voortkomend uit het niet respecteren van de montage voorschriften en de gebruiksaanwijzing, en in het bijzonder : manipulaties niet conform aan de instructies. Schade veroorzaakt door divers produkten (water, olie, enz…) of gelinkt aan specifieke klimaat toestanden (vorst, overstromingen, enz…).Schade veroorzaakt door vandalisme, schokken of ongeval. Bij het openen van het apparaat. Bij modificatie van het apparaat. Bij het niet respecteren van de jaarlijkse controles.

GARANTIE : SPECIFICATIES

De garantie dekt defecten zoals omschreven in paragraaf 2 wanneer dze voorkomen na ondertekening van het contract tussen de gebruiker en de installateur. Het staat EZA vrij de manier om de vastgestelde schade te verhelpen te bepalen (of door vervanging of door reparatie van het apparaat). EZA heeft het recht gereviseerde tweedehands wisselstukken te gebruiken voor de reparaties. Na interventie en reparatie van het apparaat start de garantieperiode niet op nul, maar blijft gewoon doorlopen. Deze garantie geeft geen recht op bijkomende schadevergoeding, in het bijzonder op vergoedingen en schadeloosstelling voor de koper of voor derden. De garantie dekt in geen geval de kosten die zouden kunnen voortvloeien uit moeilijke montage condities van het apparaat (vb. demontage van meubels of delen van het koetswerk), noch eventuele schades veroorzaakt door de installateur.

GARANTIE : MELDING

Bij het constateren van afwijkingen of schade moet de EZA dienst na verkoop worden gecontacteerd voor een eerste diagnose. De aard van de schade, het betreffende model van het apparaat en het serienummer moet worden opgegeven. Om transportschade te voorkomen zal het apparaat pas verzonden worden na akkoord van de EZA dienst na verkoop, die ook aanbevelingen zal doen in verband met de verpakking van het apparaat betreffende het transport. Deze aanbevelingen dienen strikt te worden nageleefd, zo niet valt eventuele transportschade ten laste van de expediteur. Wanneer het terugsturen van een apparaat nodig blijkt, is de wederverkoper (klant LAVI) verantwoordelijk voor de verzending en aansprakelijk voor eventuele transportschade.